Metody pracy z tekstem literackim na lekcji języka obcego

Ewa Turkowska
Języki Obce w Szkole 6/2006, str. 56-60
Zastosowanie teksów literackich dla potrzeb nauczania języka obcego jest dziedziną glottodydaktyki znaną w Polsce szerzej od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Temat ten był niejednokrotnie podejmowany także na łamach czasopisma Języki Obce w Szkole. Dotychczasowe publikacje miały jednak charakter czysto poradnikowy i zawierały „recepty” czy też „przepisy” na przeprowadzenie lekcji z danym tekstem literackim. Nadszedł więc czas na przeprowadzenie ogólniejszej refleksji teoretycznej. Najważniejsze pytania związane z tą tematyką to:
  1. Dlaczego potrzebna jest osobna dydaktyka tekstu literackiego?
  2. Jakie pożytki niesie ze sobą praca z tekstem literackim?
  3. Jakie cele przyświecają zastosowaniu tekstów literackich na lekcji języka obcego?
  4. W jaki sposób wybierać teksty literackie na lekcję języka obcego?
  5. Jakimi metodami pracować nad tekstem literackim?
  6. Jaki przebieg powinna mieć lekcja z tekstem literackim, aby odpowiadała w pełni procesowi czytania przekazu literackiego?
Poprzednie dwa artykuły odpowiadały na pierwsze cztery pytania, dziś zajmiemy się dwoma ostatnimi.

W ostatnim artykule poświęconym dydaktyce literatury obcojęzycznej zajmiemy się prezentacją metod pracy z tekstem literackim. Dobór metod 1) wynika z podstawowych założeń współczesnej dydaktyki literatury, opierającej się na teorii lektury tekstu literackiego i dydaktyce zorientowanej na działanie (metodach aktywizujących). Zostały one omówione w pierwszym artykule z niniejszego cyklu. Ponieważ stanowią one podstawę prezentowanych dalej metod, przypomnijmy niektóre z nich:
Niezbędna jest różnorodność stosowanych metod i form pracy oraz współdziałanie uczniów w parach i grupach.

1. Metody pracy z tekstem literackim

Praca nad tekstem literackim na lekcji języka obcego opiera się na maksymalnej aktywizacji językowej uczniów. Ich działanie podczas lekcji polega na ustnej i pisemnej produkcji własnych tekstów w języku obcym, pozostających w związku z oryginalnym tekstem literackim.
Wiele metod pracy rozwija sprawność pisania 2). Mamy tu do czynienia z pisaniem kreatywnym, w trakcie którego uczniowie wykorzystują swój potencjał twórczy i fantazję do stworzenia nowych własnych tekstów. Najpopularniejsze z nich 3) to m.in.:
 
---pisanie wierszy według wzoru oryginału;
---pisanie innego zakończenia tekstu; (u)
---zmiana cech osobowości bohaterów i napisanie, jak wówczas przebiegałaby ta historia (np. gdyby wilk, który spotkał Czerwonego Kapturka, był wegetarianinem); (u)
---napisanie tekstu z perspektywy innego narratora (np. z perspektywy wilka); (u)
---przeniesienie akcji w przeszłość, przyszłość, do innego kraju; (u)
---wprowadzenie dodatkowego bohatera (np. siebie samego) do tekstu i napisanie, jak wówczas potoczyłaby się ta historia (u);
---opisanie alternatywnych postaw lub działań, dzięki którym historia zakończyłaby się lepiej lub któryś z bohaterów osiągnął szybciej swój cel (u).  
---uzupełnianie „pustych miejsc” w tekście: dopisywanie pominiętych dialogów (u), opisów miejsc, osób, uczuć figur literackich;
---dopisywanie dodatkowych wypowiedzi figur literackich: pisanie „monologu wewnętrznego” bohatera tekstu, (u) pamiętnika jednego z bohaterów, w którym notuje on swoje refleksje, pisanie listów (jeden bohater pisze do innego – kto mógłby napisać do kogo i o czym?);
---uzupełnianie sztucznie utworzonych „pustych miejsc”, np. specjalnie wyciętych z tekstu oryginalnego epizodów akcji (u), opisów, zakończenia.

---przedstawienie historii w formie pamiętnika jednej z figur literackich występujących w tekście; (u)
---zmiana gatunku tekstu (np. napisanie bajki w formie artykułu gazetowego lub odczytanie jej jako wiadomości w dzienniku radiowym); (u)
---przerobienie opowiadania, baśni czy bajki na słuchowisko, skecz, scenkę dramatyczną; (u)
---napisanie tekstu w innym stylu lub charakterze (patetycznie, humorystycznie); napisanie parodii, pastiszu.
 
---pisanie listów czytelników do autora książki;
---pisanie komentarza do określonego fragmentu tekstu (zdania, cytatu);
---pisanie tekstu reklamującego daną książkę; (u)
---pisanie recenzji (u).
---napisanie, co wydarzyło się przed lub po zdarzeniach przedstawionych w tekście oryginalnym; (u)
---napisanie listu do jednego z bohaterów tekstu;
---przeprowadzenie wywiadu z wybranym bohaterem (u).
 
Wiele z przedstawionych powyżej metod kreatywnego pisania można zastosować do produkcji tekstów ustnych. Zamiast pisać je na dużych arkuszach papieru do pakowania i prezentować przez wywieszenie na ścianach, uczniowie notują szkic tekstu w zeszytach (pojedyncze słowa, nie całe zdania!) i opowiadają ustnie swoje historie całej klasie. Te metody zaznaczyłam przez (u).
 
Inne chętnie sstosowane meody pracy z tekstem lierackim należą do grupy przedstawień scenicznych 4).
Podczas gdy wybrani uczniowie przedstawiają sceny, pozostali uczniowie zgadują, o jaką scenę chodzi i komentują prezentację. 
Pozostałe metody zorientowane na działanie, które można zastosować w pracy z tekstem literackim, to m. in.:

2.  Przebieg lekcji z zastosowaniem tekstu literackiego

Przebieg poszczególnych etapów czy też faz lekcji, nazywanych też w polskiej dydaktyce ogólnej ogniwami procesu nauczania, musi pozostawać w zgodzie ze specyfiką procesu czytania tekstu literackiego i uwzględniać trudności wynikające z obcojęzyczności przekazu literackiego. Na gruncie niemieckim uważany za najodpowiedniejszy jest model przebiegu lekcji według K Esselborn: 

  1. przygotowanie do recepcji tekstu, wprowadzenie do tematu
  2. prezentacja i praca nad tekstem
  3.  interpretacja
  4.  pisanie dodatkowych tekstów, ćwiczenia uzupełniające (Riemer 1994:298).
 1. Faza przygotowania do recepcji tekstu ma podstawowe znaczenie dla dalszej pracy na lekcji: decyduje o poprawnym zrozumieniu tekstu i sukcesie w wykonywaniu zadań. W tym celu należy zaktywizować wiedzę uczniów na dany temat (advance organizing). Ten krok ma szczególne znaczenie, jeśli tekst powiązany jest z wydarzeniami historycznymi czy społecznymi. Ponadto uczniowie muszą przypomnieć sobie słownictwo na dany temat, które jest im znane i rozszerzyć je o zwroty występujące w tekście, które mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia tekstu. W tym celu stosujemy skojarzenia z obrazkiem, kolażem, kluczowym pojęciem (asocjogram), cluster, mapę myśli itp., którym towarzyszy krótka rozmowa. Ważnym celem jest zainteresowanie tematem, wzbudzenie ciekawości i motywacja do lektury tekstu. Potem proponujemy uczniom pierwsze ćwiczenie językowe – produkcję tekstu (ustnie lub pisemnie) z zastosowaniem poznanego słownictwa. (Typowym zadaniem jest: O czym może traktować tekst, który za chwilę przeczytamy? Wymyślcie krótką historię). Na koniec tego etapu lekcji musimy ułatwić uczniom proces czytania i zrozumienia tekstu przez pomoce wizualne, listy słówek, uproszczone streszczenie, itp.

 2A. Sposób prezentacji tekstu zależny jest od gatunku literackiego. Teksty opowiadające jakąś historię, posiadające akcję dzielimy na odcinki. Prezentacja tekstu przebiega na zmianę z ćwiczeniami do przeczytanego fragmentu. Miejscem podziału są momenty zwrotne i punkty kulminacyjne akcji, w których bohater stoi przed decyzją, co robić dalej. Podział tekstu i przerwanie lektury ma sens dydaktyczny. Czynimy to po to, aby wykorzystać procesy, typowe dla czytania tekstu literackiego: wyobrażenia czytelnika, domyślanie się dalszego ciągu zdarzeń, uzupełnienie niedopowiedzianych miejsc (por. pierwszy artykuł z tego cyklu: „O pożytkach z literatury na lekcji języka obcego”) w celu produkcji tekstów przez uczniów. Typowe zadanie po przeczytaniu pierwszego fragmentu tekstu brzmi: Co wydarzy się dalej? Napiszcie (opowiedzcie) dalszy ciąg tej historii. Zadanie to uczniowie wykonują w grupach lub parach (nie pojedynczo), gdyż mają wtedy więcej pomysłów i dysponują większym zasobem słownictwa. Po napisaniu i przedstawieniu całej klasie pomysłów wszystkich grup czytany jest dalszy ciąg tekstu. Przed postawieniem zadania należy oczywiście upewnić się, czy uczniowie zrozumieli przeczytany fragment. Jeśli przygotowanie do recepcji tekstu przeprowadzone było prawidłowo, uczniowie nie powinni mieć większych problemów ani ze zrozumieniem, ani z produkcją tekstu. Podczas samodzielnej pracy nauczyciel chodzi od grupy do grupy i służy uczniom radami i pomocą w sformułowaniu ich myśli w języku obcym.

2B. Prezentacja i praca nad tekstem przebiega inaczej w przypadku liryki. Wiersze są pozbawione akcji, skłaniają natomiast do refleksji. Język poetycki odznacza się wysoką koncentracją znaczeń: w krótkiej formie wiersze przekazują głęboki sens wypowiedzi. Należy je dlatego powoli i uważnie czytać. Sposób prezentacji liryki musi skłaniać ucznia do intensywnego czytania. W tym celu prezentujemy wiersze rozcięte na fragmenty (zwrotki, lub początek wiersza w całości, dalsza część pocięta na wersy – w zależności od budowy i treści wiersza). Można też utworzyć luki w tekście (najczęściej w środkowym fragmencie). Podczas rekonstrukcji tekstu uczniowie intensywnie zastanawiają się nad jego znaczeniem, wnikają głęboko w strukturę tekstu, analizują schemat rymu i zwrotek. Jest to potrzebne do wykonania dalszych zadań.

3. Pierwszym krokiem interpretacji jest spontaniczna reakcja uczniów na przeczytany tekst, jego ocena z perspektywy własnego doświadczenia życiowego i możliwości intelektualnych. Jest to bardzo ważny moment, pozwalający uczniowi czuć się na lekcji podmiotowo. Ma on też znaczenie językowe: uczniowie próbują formułować swoje myśli w języku obcym. Dla nauczyciela ta faza „naiwnej interpretacji” jest ważną informacją o sposobie, w jaki uczniowie zrozumieli tekst i stanowi podstawę do ewentualnych dalszych działań interpretacyjnych. Nie każdy tekst literacki musi być na lekcji języka obcego wnikliwie interpretowany, zależy to od tematu i przesłania tekstu. W przypadku braku wystarczających umiejętności językowych można pozwolić mówić uczniom częściowo po polsku, aby nie blokować ich gotowości do wypowiedzi i nie studzić zapału.

 4. Pisanie tekstów dodatkowych, luźniej już związanych z oryginałem, jest często najprzyjemniejszym etapem lekcji, w którym zbieramy plon naszej dotychczasowej pracy na zajęciach. Pod koniec lekcji uczniowie dysponują już słownictwem i wiedzą na dany temat. Jest to dobra okazja do stworzenia ustnego lub pisemnego tekstu, w którym uczniowie zastosują swoją wiedzę, słownictwo i pomysłowość. Ta ostatnia faza lekcji jest najlepszym momentem do wykorzystania rozmaitych metod „przetwarzania” tekstu oryginalnego, które zostały wymienione w rozdziale o metodach. Na koniec lekcji należy też rozszerzyć lub uporządkować wiedzę krajoznawczą czy literacką lub też utrwalić wybrane jednostki leksykalne. Tego rodzaju ćwiczenia mogą też być wykonane jako praca domowa, w przeciwieństwie do zadań o charakterze kreatywnym, które zawsze trzeba dokończyć i zaprezentować w klasie. Zadania kreatywne uczniowie muszą wykonywać na lekcji, w parach lub grupach, gdyż razem mają więcej pomysłów, bogatsze słownictwo i przyjemność ze wspólnego wymyślania własnych historyjek. Zadania takie nie mogą być przedmiotem pracy domowej, bo wtedy tracą cały swój urok i sens dydaktyczny.


Obszerne omówienie problemów zasygnalizowanych w tym krótkim cyklu artykułów oraz 12 gotowych scenariuszy lekcji języka niemieckiego z wierszami i krótkimi tekstami prozatorskimi znajdą Czytelnicy w książce Ewy Turkowskej „Literarische Texte im Deutschunterricht. Theorie und Praxis”.
Zamówienia można składać w księgarni Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. http://www.wydawnictwo-itee.radom.pl/f/pl/contact.html
Zamówienia publikacji realizuje:
mgr Halina Zwolska
Specjalista w Dziale Promocji i Marketingu
e-mail: halina.zwolska@itee.radom.pl , tel.: (0-48) 364-42-41 wew. 249

Przypisy

1) Pojęcie „metody nauczania” ma bardzo szeroki zakres, odmienny w dydaktyce polskiej, niemieckiej i angielskiej. W niniejszym artykule posługuję się nim na określenie sposobów pracy nad treściami lekcji w celu przyswojenia ich sobie przez uczniów.

2) Listę metod zorientowanych na działanie przytacza również Kast 1994:10.

3) Wymienione poniżej metody funkcjonują od ponad ćwierćwiecza w dydaktyce literatury na gruncie niemieckim i stały się w tym czasie wspólnym dobrem dydaktyków, tak, że trudno jest przypisać autorstwo danej metody konkretnemu dydaktykowi. Obszerną bibliografię dot. tego rodzaju metod dla dydaktyki języka niemieckiego przytaczam w mojej książce „Literarische Texte im Deutschunterricht. Theorie und Praxis”, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2006.

4) O wykorzystaniu technik scenicznych na lekcji piszą m. in A. Dziedzic/ J. Pichalska/ E Świderska (1992).


Bibliografia

Dziedzic, Anna/ Pichalska, Janina/ Świderska, Elżbieta: Drama na lekcjach języka polskiego. WSiP, Warszawa 1992
Kast, Bernd: Literatur im Anfängerunterricht. Fremdsprache Deutsch 2/1994 S. 4-13
Riemer, Claudia: Literarische Texte. In: Henrici, Gert/ Riemer, Claudia (Hrsg.): Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Band 2. Schneider Verlag, Baltmannsweiler 1994, S. 282-299.
Turkowska, Ewa: Literarische Texte im Deutschunterricht. Theorie und Praxis. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom 2006


SPIS TREŚCI/ INHALT