Literaturvermittlung in der Deutschlehrerausbildung. Praxis und Theorie.

Autorka: Ewa Turkowska. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom 2006


 

Informacje o książce.                                                      VOLLTEXT als PDF
Prezentowana w tej książce koncepcja nauczania literatury może znaleźć zastosowanie we wszystkich instytucjach kształcenia nauczycieli, głównie zorientowanych na kształcenie umiejętności zawodowych, jak Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych, Państwowe Wyższe Szkoły zawodowe, Wyższe Szkoły Pedagogiczne, Akademie Pedagogiczne. Stanowi ona połączenie tradycyjnego filologicznego podejścia do nauczania literatury z wymogiem kształcenia praktycznych umiejętności zawodowych u absolwentów wymienionych typów szkół. Praca skierowana jest do nauczycieli literatury niemieckiej, którzy poszukują nowych rozwiązań dydaktycznych umożliwiających połączenie aspektu filologicznego i praktyczno-zawodowego.
Punktem wyjścia dla omawianej koncepcji jest dydaktyka ogólna i dydaktyka literatury w Polsce. Aktualny stan badań tych dyscyplin porównywany jest z ich osiągnięciami na gruncie niemieckim w celu utworzenia spójnej koncepcji dydaktycznej pasującej do polskich realiów i wymogów.
Pierwsza część pracy omawia przedmiot i zakres dydaktyki literatury w Polsce, założenia programowe przedmiotu „literatura niemiecka” w programach nauczania.
Część druga, zasadnicza, przedstawia koncepcję kształcenia literackiego nauczycieli języka niemieckiego powstałą w oparciu o aktywizujące metody nauczania: podstawy teoretyczne, cele, treści i metody nauczania oraz zasady ukształtowania kursu „Literatura niemiecka” jako kursu międzyprzedmiotowego, łączącego literaturę i metodykę nauczania języka niemieckiego. Tekst pracy zamyka obszerny suplement, w którym przedstawione zostało praktyczne zastosowanie omówionych metod nauczania literatury. Praca uwzględnia w równej mierze teoretyczny i praktyczny aspekt dydaktyki literatury.
Praca odnosi się do zasadniczych zadań dydaktyki literatury: celów nauczania, zakresu i struktury treści nauczania, problematyki kanonu literackiego, wyboru i uzasadnienia treści nauczania. Uwzględnia też najważniejsze tematy dyskusji w ramach dydaktyki literatury: problematykę analizy i interpretacji dzieła literackiego (zniesienie ograniczenia interpretacji do analizy formy, treści i intencji autora, rezygnacja z szukania jednego spójnego sensu dzieła i „jedynie słusznej” interpretacji), twórczą aktywność ucznia i jego aktywny wkład w rozumienie dzieła, aktywizujące metody nauczania literatury.

 

Inhaltsverzeichnis (Auszüge):
1.       Das Wesen der Literaturdidaktik
1.1.1. Pluralität der Literaturdidaktik 1.1.4. Verhältnis zwischen Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft  1.2.    Literaturdidaktik unter fremdsprachlichen Bedingungen 1.2.1. Literaturdidaktik als Bezugsfeld der Glottodidaktik 1.2.3. Didaktik der fremdsprachigen Literatur 1.3.Literaturdidaktische Spezifik des Literaturlehrgangs in der Deutschlehrerausbildung

2.        Auffassungen von Literaturvermittlung in der Deutschlehrerausbildung
2.2. Das Konzept der fachorientierten Literaturvermittlung 2.3.    Diskussion um das curriculare Konzept in den Jahren 1995-97 2.4.    Kritik des Teilcurriculums Literatur 1995

3.       Die Praxis des Literaturunterrichts im Licht der Umfrage „Literaturvermittlung
in der Deutschlehrerausbildung“

4.        Theoretische Grundlagen der neuen Konzeption der Literaturvermittlung
4.1.Allgemeindidaktik 4.2.1. Tradition und Begriff der Handlung 4.2.2. Das Wesen des Handlungsorientierten Unterrichts 4.3. Literaturwissenschaftliche Positionen und ihre Konsequenzen für die Literaturdidaktik 4.3.1. Rezeptionsästhetik 4.3.2. Poststrukturalismus 4.5.    Der Handlungsorientierte Unterricht in der Literaturdidaktik 4.5.2.  Didaktische Legitimation des Handlungsorientierten Literaturunterrichts

5.       Lehrziele des Literaturlehrgangs in der Deutschlehrerausbildung
5.2. Lehrziele und Probleme der Lehrzielsetzung in der Literaturdidaktik 5.3.Lehrzielbestimmung für den Literaturlehrgang in der Deutschlehrerausbildung 5.3.1. Faktoren der Lehrzielbestimmung 5.3.2.  Leitziele 5.3.3.  Richtziele des Literaturlehrgangs in der Deutschlehrerausbildung 5.3.4.  Kompetenzen und Grobziele

6.         Inhalte des Literaturlehrgangs
6.2. Lehrinhalte in der Literaturdidaktik: Kanonproblematik, Literaturgeschichte 6.3. Inhalte des Literaturlehrgangs in der Deutschlehrerausbildung 6.3.2. Literaturgeschichte und Kanonproblematik.

7.       Methoden der Literaturvermittlung in der Deutschlehrerausbildung
7.2. Methodenfrage in der Literaturdidaktik 7.2.1. Methoden der Allgemeindidaktik und autonome Methoden der Literaturdidaktik 7.2.2. Methodenfrage und Probleme der Interpretation und des Textverstehens 7.2.3. Tradition der handlungsorientierten Methoden in der Literaturdidaktik 7.2.4. Handlungsmuster des kreativen Schreibens 7.2.5. Szenisches Darstellen (Szenische Interpretation) 7.2.6. Handlungsorientierte Methoden und Inszenierung des literaturgeschichtlichen Stoffes 7.3.Handlungsorientierte Methoden im Literaturunterricht in der Deutschlehrerausbildung 7.3.1. Handlungsorientierte Methoden der Textanalyse und Interpretation 7.3.2. Handlungsorientierte Inszenierung des literaturgeschichtlichen Stoffes 7.3.3. Handlungsorientierte Methoden in der Deutschlehrerausbildung im Für und Wider 7.4. Unterrichtsphasen 7.4.2. Der methodische Gang des Literaturunterrichts

8.Literaturlehrgang in der Deutschlehrerausbildung als ein fächerübergreifender Lehrgang 8.1. Integration der DaF-Didaktik-Methodik in den Literaturlehrgang 8.2. Integration der Sprachpraxis in den Literaturlehrgang 8.3.Entwicklung der Lehrkompetenz in einem fächerübergreifenden Lehrgang: der Kurs „Kinder- und Jugendliteratur“

10. Anhang. 10.3. Interview mit Harry Haller 10.4. Proust-Fragebogen 1. 10.7. „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ von G. Keller. Rollenspiel. 10.8. Althochdeutsche und mittelhochdeutsche Literatur. Aufgaben zum kreativen Schreiben 10.9 Prosa des konsequenten Naturalismus 10.10. Lernzirkel Spätmittelalter 10.12. Humanismus-Cluster 10.13. Barock-Blume
10.14. Literaturschlange 10.15. Quiz. Raster zur Fragenbildung

 


Zamówienia można składać w księgarni Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. http://www.wydawnictwo-itee.radom.pl/f/pl/contact.html
Zamówienia publikacji realizuje:
mgr Halina Zwolska
Specjalista w Dziale Promocji i Marketingu
e-mail: halina.zwolska@itee.radom.pl , tel.: (0-48) 364-42-41 wew. 249


POWROT/ ZURUCK