Ksztalcenie nauczycieli jezykow obcych 

pod redakcją Ewy TurkowskiejVolltext als PDF    

Zamowienia na sprzedaz wysylkowa dla osob prywatnych (na rachunek) przyjmuje Ewa Turkowska ewatur@onet.eu   Cena 25 zl plus 10 zl koszty przesylki.

Sprzedaz dla instytucji potrzebujacych faktur prowadzi Ksiegarnia Gombrowicza w Radomiu: ksiegarniagombrowicza@gmail.com  tel 48 362 36 60

Cene książki ustala księgarnia.

Wstęp

     Niniejszy tom poświęcony jest zawodowemu kształceniu nauczycieli języków obcych w specjalistycznych, powołanych w tym celu przed ponad dwudziestu laty zakładach kształcenia nauczycieli, jakimi są Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych. Pragniemy w nim przedstawić teoretyczne założenia koncepcji zawodowej edukacji nauczycieli języków obcych i jej praktyczną realizację. Zebrane w nim artykuły bazują na bogatych doświadczeniach dydaktycznych i naukowych ich autorów, zdobytych podczas wieloletniej pracy w zawodowym kształceniu nauczycieli.
     Kształcenie nauczycieli podzielone jest na 5 bloków przedmiotowych. Jego podstawę stanowi przygotowanie do zawodu: 1. kształcenie teoretyczne: psychologiczne, pedagogiczne, emisja głosu, dydaktyka przedmiotowa i 2. praktyki pedagogiczne. Trzecim obszarem edukacji jest kształcenie merytoryczne: językowe i filologiczne, czwartym – technologia informacyjna, piątym – drugi język obcy. Kolejne artykuły dotyczą wszystkich tych obszarów.
     Tekst Wandy Karlikowskiej-Rozmus uświadamia podstawową prawdę, o której niekiedy zapominamy zafascynowani bogactwem współczesnego repertuaru metod i mediów, którymi obecnie może żonglować nauczyciel: że nie ma dobrego nauczania bez dobrego kontaktu psychologicznego z uczniem. Psychologia i pedagogika nauczane są w kolegium po polsku i w niewielkim wymiarze godzin, co stawia je niezasłużenie w cieniu dominującej godzinowo, imponującej fachowym słownictwem w języku obcym i pomocami naukowymi metodyki. Jednak nawet ten krótki kontakt z przedmiotem przypomina o właściwej hierarchii kompetencji w pracy nauczyciela: najpierw psychologia i pedagogika, bo to one stanowią o jakości kontaktu z uczniem – a dopiero potem dydaktyka.
     Małgorzata Gumińska natomiast przypomina o poszanowaniu podstawowego narzędzia pracy nauczyciela, jakim jest jego głos. Emisja głosu to przedmiot od niedawna obowiązujący w kształceniu nauczycieli, a konsekwencje jego braku przedstawiciele średniego i starszego pokolenia pedagogów niejednokrotnie boleśnie odczuwają.
     Kolejny artykuł Ewy Turkowskiej poświęcony jest nauczaniu dydaktyki przedmiotowej. Przedstawione zostały cele, treści i metody kursu metodyki, fazy procesu nauczania tego przedmiotu oraz połączenie teorii z ćwiczeniami i doświadczeniami praktycznymi, jakie są udziałem studentów na seminariach metodycznych. Zagadnienia 'meta-metodyczne', czyli jakimi metodami nauczać metodyki nauczania języków obcych, zajmują w tych rozważaniach poczesne miejsce, gdyż ukształtowanie procesu dydaktycznego na kursie dydaktyki odbiega swoją oryginalną koncepcją od modelu teoretyczno-kognitywnego preferowanego na studiach neofilologicznych.
     Kreatywne metody nauczania metodyki języków obcych, aktywizujące wszystkich uczniów, przedstawia obrazowo i przekonująco Maria Magdalena Apanowicz w swoim artykule, który może być wielką inspiracją dla każdego nauczyciela.
     Anna Ewa Lichwierowicz i Jolanta Szatan przedstawiają sedno kształcenia nauczycielskiego, jakim są praktyki pedagogiczne. Dopiero podczas praktyk okazuje się, czy studenci przyswoili sobie teorię i na ile potrafią przełożyć ją na praktyczne działanie. Oba artykuły wnikliwie opisują oryginalną i bardzo efektywną formę praktyk dydaktycznych: szkołę ćwiczeń.
     Drugi artykuł Jolanty Szatan nawiązuje do kolejnego bloku przedmiotowego: technologii informacyjnej i przedstawia praktyczne zastosowanie platformy moodle w ramach kursu 'Nauczanie gramatyki na lekcji języka obcego'. Temu zakresowi tematycznemu poświęcony jest jeden blok tematyczny w ramach dydaktyki przedmiotowej. Nauczanie na odległość zdaje się być przyszłościową formą edukacji, dlatego artykuły o tej tematyce, demonstrujące praktyczne rozwiązania, wady i zalety takiego kształcenia mają duże znaczenie dla jej rozwoju.
     Następne artykuły przedstawiają nauczanie przedmiotów kształcenia filologicznego. Artykuł Ewy Turkowskiej przedstawia kurs literatury zintegrowany z kształceniem językowym. Literatura jest niezwykle wdzięcznym przedmiotem nauczania, który może być emocjonującym przeżyciem dla uczniów w szkole. Przekonuje o tym w swoim artykule Karolina Sot-Sosnowska, która opisuje swoje doświadczenia z pracą nad historyjką obrazkową znanego autora literatury dziecięcej i ilustracji – pochodzącego ze Śląska Janoscha. Jej artykuł stanowi przykład na to, że owocem opisywanej w tym tomie koncepcji edukacji są kompetentni i kreatywni nauczyciele szkół podstawowych i średnich. Wskazuje on również na rolę kreatywnego ucznia w procesie lekcyjnym.
Małgorzata Zdybiewska prezentuje sposób nauczania kultury krajów języka docelowego w oparciu o nowoczesne koncepcje glottodydaktyczne i środki techniczne.
    Glottodydaktyka ma oprócz aspektu praktycznego także teoretyczny. Henryk Domińczak traktuje o problemach nauczania języka fachowego i technicznego w procesie glottodydaktycznym. W dziedzinie tej Autor jest uznanym autorytetem. Ewa Turkowska, specjalizująca się w dydaktyce i teorii literatury, omawia rolę e-learningu, pracę nad ćwiczeniami interaktywnymi i ich zastosowanie w kształceniu literackim przyszłych nauczycieli.
     Studia nauczycielskie nie ograniczają się tylko do glottodydaktyki, stąd w niniejszym tomie znalazły się także artykuły literaturoznawcze i językoznawcze.
Ewa Kęczaj-Siara bada przedstawienia ciemnoskórych kobiet w amerykańskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Jej artykuł poświęcony jest oryginalnej współczesnej afroamerykańskiej artystce i autorce książek dla dzieci, Faith Ringgold, znanej z tworzenia nowych wizerunków czarnoskórych kobiet, dementujących istniejące stereotypy.
     Tematykę językoznawczą podejmuje Ireneusz Gaworski. W prezentowanym artykule prezentuje on jeden z najważniejszych gatunków literatury umoralniającej: kazanie pogrzebowe. Gatunek ten przyczynił się znacznie do upowszechnienia idei Reformacji i rozwoju języka niemieckiego.
    Neofilolodzy zobligowani są do publikacji w języku docelowym, dlatego artykuły o zagadnieniach teoretycznych pisane są po angielsku i niemiecku i uzupełnione polskim streszczeniem.
    Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych powoli kończą swoją historię. Udana koncepcja programowa i wysoka jakość nauczania nie uchroniły ich przed likwidacją. Dlatego książka ta jest jednocześnie wielokrotnym pożegnaniem: z przedstawioną koncepcją edukacji, która decyzją władz oświatowych odchodzi do lamusa, z kolegiami, ich pracownikami i studentami.
     Być może tom ten, dokumentujący dobre efekty koncepcji specjalistycznej edukacji nauczycieli języków obcych posłuży kiedyś jako argument na rzecz jej reaktywacji.
     
Ewa Turkowska

Spis treści

Ewa Turkowska: Henryk Domińczak – szkic do portretu .

 Henryk Domińczak: Aspekt doskonalenia aktualnych potrzeb procesu glottodydaktyki.

 Ewa Turkowska: Kształcenie nauczycieli języków obcych na studiach zawodowych pierwszego stopnia.

Wanda Karlikowska-Rozmus: Nauczanie psychologii w kształceniu nauczycielskim.

 Małgorzata Gumińska: O emisji głosu nauczyciela.

 Ewa Turkowska: Nauczanie dydaktyki języka obcego.

 Maria Magdalena Apanowicz: Zanim przejdziemy dalej… Tuzin praktycznych sposobów podsumowania lub powtórzenia omówionego materiału.

 Anna Ewa Lichwierowicz: Szkoła ćwiczeń szkołą refleksyjnego nauczyciela. Model praktyk pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli języków obcych.

 Jolanta Szatan: Praktyki pedagogiczne.

 Jolanta Szatan: E-learning – nowa forma edukacji w nauczaniu metodyki.

 Ewa Turkowska: Integracyjny model kształcenia literackiego i językowego na kursie literatury niemieckojęzycznej.

 Karolina Sot-Sosnowska: Janosch na lekcji języka niemieckiego. Praca z tekstem literackim.

Małgorzata Zdybiewska: Intercultural Studies and ELT: methodology and materials.

 Henryk Domińczak: Didaktische Probleme bei der praktischen Perzeption und Übermittlung der Fachsprache.

 Ewa Turkowska: Interaktive Übungen im literarischen Lernprozess.

Ewa Klęczaj-Siara: Restoring black women’s images in Faith Ringgold’s picture book Dinner at Aunt Connie’s House

 Ireneusz Gaworski: Zur Struktur- und Funktionsdimension der protestantischen Leichenpredigten – Versuch einer Textsortenanalyse.

 
Informacje o Autorkach i Autorach

 Zamowienia na sprzedaz wysylkowa (na rachunek) przyjmuje Ewa Turkowska ewatur@onet.eu   Cena 25 zl plus 10 zl koszty przesylki.

Sprzedaz dla instytucji potrzebujacych faktur prowadzi Ksiegarnia Gombrowicza w Radomiu: ksiegarniagombrowicza@gmail.com  tel. 48 362 36 60

Cene książki ustala księgarnia.