Miło nam zawiadomić, że nakładem

 Wydawnictwa Quaestio  (www.quaestio.com.pl)

ukazal sie podręcznik do literaturoznawstwa dla studentów germanistyki

„Einführung in die Literaturwissenschaft.

Ein Handbuch für Germanistikstudenten“

(„Wstęp do literaturoznawstwa. Podręcznik dla  studentów germanistyki”)

autorstwa Ewy Turkowskiej

 

Prezentowana pozycja wypełnia lukę na rynku wydawniczym w Polsce, na którym – w przeciwieństwie do rynku niemieckiego, gdzie dostępnych jest kilkanaście popularnych podręczników do literaturoznawstwa – zauważa się dotkliwy brak opracowań tego tematu, przystępnych dla studentów zarówno pod względem sposobu prezentacji materiału, jak i ceny. Autorka podjęła w nim próbę połączenia dwóch tradycji badawczych: rodzimej, polskiej oraz niemieckiej.
Wiadomości zawarte w pierwszej części książki stanowią niezbędne zaplecze teoretyczne dla nauczania historii literatury oraz analizy i interpretacji tekstów literackich. Oprócz wstępnych wyjaśnień, czym zajmuje się literaturoznawstwo i czym jest literatura (rozdz. 1 i 2), część ta zawiera podstawowe zagadnienia teorii dzieła literackiego: kryteria podziału na rodzaje literackie (rozdz. 3), charakterystykę poszczególnych rodzajów literackich: epiki, dramatu i liryki (rozdz. 4, 5, 6) oraz wiadomości z wersologii i retoryki, będące podstawą analizy wiersza (rozdz. 6.6. i 7). Podstawy teorii dzieła literackiego uzupełnione są o teorię procesu historycznoliterackiego: podział na okresy, prądy literackie i zasady periodyzacji historii literatury (rozdz. 8).
Druga część książki poświęcona jest nowszemu rozwojowi literaturoznawstwa. W rozdz. 9 przedstawiono kierunki badań literackich w XX wieku jako tło, konieczne do zrozumienia problematyki współczesnych teorii literatury: dekonstrukcjonizmu (rozdz. 12), estetyki recepcji (rozdz. 13) i Gender Studies (rozdz. 14). W każdym z tych rozdziałów omówiono również możliwości wykorzystania teoretycznych osiągnięć danej szkoły badawczej w dydaktyce literatury. W osobnym rozdziale (10) przedstawiono problem interpretacji dzieła literackiego w ujęciu różnych teorii literatury i w dydaktyce literatury. Rozdział o hermeneutyce (11) łączy perspektywę historyczną i współczesną, przedstawiając hermeneutykę zarówno jako naukę o rozumieniu tekstu, jak i współczesną filozofię.
Każdy rozdział zakończony jest ćwiczeniami, umożliwiającymi utrwalenie wiadomości zawartych w tekście, a w rozdz. 4-6 – samodzielną analizę tekstu literackiego. Rodzaj zastosowanych ćwiczeń pozwala na wykorzystanie tekstu podręcznika w celu rozwijania sprawności czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenia do rozdziałów 10-14, traktujących o nowych teoriach literaturoznawstwa, charakteryzują się nowatorskim podejściem dydaktycznym, opartym na zniesieniu podziału na dyskurs teoretyczny i literacki i łączą wiedzę z teorii i historii literatury z wypowiedzią (quasi)literacką.

Ewa Turkowska

 Einführung in die Literaturwissenschaft.

Ein Handbuch für Germanistikstudenten.

Inhaltsverzeichnis

0. Vorwort
 
1. Literaturwissenschaft – Struktur der Disziplin
1.1 Begriff und Entstehung
1.2 Struktur der Literaturwissenschaft
1.2.1 Literaturgeschichte
1.2.2 Literaturtheorie
1.2.3 Literarische Kritik
1.3 Literaturdidaktik
1.4 Übungen
 
2. Was ist Literatur?
2.1 Das Wesen der Literatur
2.2 Wozu braucht der Mensch Literatur? Funktionen der Literatur
2.2.1 Bedeutung der Literatur für das Individuum
2.2.2 Gesellschaftliche Funktion der Literatur
2.3 Wozu lernen künftige Deutschlehrer deutsche Literatur?
2.4 Übungen
 
3. Literarische Gattungen
3.1. Kriterien der Einteilung in Grundformen der Dichtung
3.2. Die Rolle des Gattungsbegriffs
3.3. Qualitative Bezeichnungen: das Epische, das Lyrische, das Dramatische
3.4 Übungen
 
4. Epik
4.1 Entstehung und Begriff
4.2 Epische Gattungen
4.3 Kategorien der Epik
4.3.1 Erzähler
4.3.2 Zeitgestaltung
4.3.3 Erzählstoff, Geschehen, Handlung, Fabel
4.3.4 Figuren
4.3.5 Schauplatz
4.4 Übungen
 
5. Dramatik
5.1 Entstehung des europäischen Dramas
5.2 Drama als literarische und theatralische Gattung
5.3 Komik und Tragik als Voraussetzung für Komödie und Tragödie
5.4 Theorie der Tragödie nach Aristoteles
5.5 Dramatische Gattungen
5.6 Kategorien des Dramas
5.6.1 Konflikt
5.6.2 Handlung
5.6.3 Figuren
5.7 Geschlossene vs. offene Dramenform
5.8 Übungen
 
6. Lyrik
6.1 Entwicklung der Lyrik
6.2 Exkurs über moderne Lyrik
6.3 Kategorien der Lyrik
6.4 Einteilung der Lyrik
6.5 Lyrische Gattungen
6.6 Verslehre
6.6.1 Grundbegriffe der Metrik
6.6.2 Reimformen
6.6.3 Strophenformen
6.7 Interpretation des Gedichts und Analyseverfahren
6.8 Übungen
 
7. Rhetorik
7.1 Geschichte der Rhetorik
7.2 Rhetorische Mittel
7.2.1 Tropen
7.2.2 Rhetorische Figuren
7.3 Übungen
 
8. Theorie der literarischen Evolution
8.1 Literarische Entwicklung
8.2 Periodisierung der literarischen Entwicklung
8.3 Benennung der Epochen
8.4 Literarische Epoche
8.5 Literarische Strömung
8.6 Übungen
 
9. Entwicklung der Literaturwissenschaft im 20. Jahrhundert
9.1 Vorgeschichte: Positivismus und die antipositivistische Wende
9.2 Entwicklungsrichtungen der Literaturwissenschaft
9.3 Theorien und Methoden in der Literaturwissenschaft des 20. Jhs.
9.4 Übungen
 
10. Interpretation
10.1 Begriff
10.2 Interpretation als der Mittelpunkt der Literaturwissenschaft
10.3 Interpretation im Literaturunterricht
10.4 Übungen
 
11. Hermeneutik
11.1 Geschichtlicher Abriss und Begriffsklärung
11.2 Beitrag der Hermeneutik zur Interpretation literarischer Werke
11.3 Übungen
 
12. Dekonstruktion
12.1 Begriffliches: Dekonstruktion oder Dekonstruktivismus?
12.2 Kritik an der Zeichentheorie des Strukturalismus
12.3 Dekonstruktion als Verfahren der Textanalyse
12.4 Das Problem der Interpretation
12.5 Dekonstruktion im Literaturunterricht?
12.6 Fazit (?)
12.7 Übungen
 
13. Rezeptionsästhetik
13.1 Rezeptions- und Wirkungsästhetik
13.2 Wirkungsgeschichte
13.3 Literaturdidaktische Relevanz der Rezeptionsästhetik
13.4 Übungen
 
14. Gender Studies
14.1 Begriffsklärung
14.2 Geschichte
14.3 Themen und Ansätze der Gender und Queer Studies
14.4 Übungen
 
Lösungen zu den Übungen
 
Bibliographie
 
POWROT/ ZURUCK